Palms w/Huts Stampbord scene by Ken Pesho AZ 2004

Scene on 3.5" x 5" Stampbord